Sol Samba photograph by Kourosh Khorshidfar

Sol Samba photograph by Kourosh Khorshidfar